Какви качества притежавам?

Целева група: подходяща за ученици, изправени пред избор на образование и/или професия, или осъществяват преход към пазара на труда  (врори гимназиален етап)                   

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в гимназиален етап: До навлизането в годините на подрастващата възраст ученикът е „извървял“ част от пътя за избор на кариера. Този път започва от мечтата на детето от годините на предучилищна възраст да изпълнява една или друга професионална роля и стига до нейното постепенно конкретизиране в намерения за избор на кариера, които се проявяват отчетливо в годините на юношеството.

В процеса на развитие на самоосъзнаването емоционалното и подражателно отношение към професиите постепенно прераства в потребност от реален избор, който се превръща в една от най-важните задачи, която подрастващият трябва да разреши. Затова тази възраст е период на постоянно търсене на информация, която е значима за кариерното развитие. Особен интерес за подрастващите са отговорите на такива въпроси като: „Кой съм аз?“, „Какво е моето бъдеще?“, „Какъв искам да стана?“ и др., които са насочени към търсене на отговор за възможната бъдеща професионална реализация.

За учениците от IX до XII клас ключовите области в развитието на самоосъзнаването продължават с развитието на идентичността, но за разлика от предшестващите възрастови групи, включват подготовка за осъществяване на преход от образование към заетост или от средно към висше образование.

 

Същност на упражнението: Високата степен на самопознание, осмислянето на ключови компоненти на човешката индивидуалност като интереси, умения, нагласи и личностни качества, позволяват да се направи по-реалистичен и удовлетворителен образователен и професионален избор. Въпреки, че високата степен на самопознание не гарантира вземането на най-правилно решение, е изключително рядко човек да направи добър житейски избор без да има реалистична представа за индивидуалните си качества.

Упражнението дава възможност на всеки да открие и осмисли разликата между качествата, на които е носител, и качествата, които иска да притежава.

 

Цел: учениците да идентифицират значими личностни качества

 

Организационна форма: работа в група и по подгрупи или индивидуална работа

 

Описание: Преди учениците да започнат самостоятелна работа, учителят или ученик по желание прочита и дава кратка дефиниция на всяко едно от личностните качества, описани в работен лист – Приложение № 1. Ако има разногласие относно значението на някое от тях, може да се проведе кратка дискусия, за да се достигне до консенсус.  След това учителят предлага на учениците да ги подредят по степен на значимост. Учениците, които пожелаят, подлагат на проверка качествата, които са установили, че притежават, като ги съобщават пред останалите. Учителят ги изписва на флипчарт. В дигитална среда, при липса на флипчарт, учителят провокира създаването на дискусия в групата, като предлага на останалите да споделят своето мнение. Те следва да потвърдят или да направят корекции в самооценката за някои притежавани качества на ученика. По този начин ученикът може да се натъкне на разлика между Аз-реално (притежаваните личностни качества) и Аз-идеално (харесвани личностни качества). Той може да ревизира преценката на групата като потвърди с конкретни ситуации от личния си живот притежаването на оспорваните качества. В подобни ситуации групата се превръща в своеобразно огледало, в което Аз-ът се оглежда, за да добие по-реалистична представа за себе си. Учителят може да стимулира дискусията в групата със следните въпроси:

  • Какви дейности следва да предприеме ... ... (име на ученика), за да развие качествата, които харесва?
  • Какви дейности следва да предприеме, за да затвърди и превърне в личностно притежание качествата, които харесва?

Следва разделяне на класа на групи и провеждане на вътрешни дискусии за определяне на шест качества, които смятат за най-важни. По един представител от група мотивира нейния избор и предлага кариера, която би била подходяща за избраните от тях качества. При дистанционна форма на обучение класът не се разделя на групи, а всеки определя самостоятелно качествата, които смята за най-важни, след което се провежда дискусия с целия клас.

 

Необходими материали: работен лист – Приложение № 1.