Признаци за групиране на професиите

Целева група: Подходяща за ученици от 1-4 клас                        

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в начален етап:

Спецификата на кариерното ориентиране в начален етап (1-4 клас) e свързана по-скоро с мечтаната професия, а не с реалния избор. Затова развитието на учениците по кариерно ориентиране е насочено към опознаване на професиите в близкото обкръжение на ученика /семейство, общност/, както и професии, които, поради своята популярност, често се превръщат в мечтан избор. Във връзка с това се формира и положително отношение към труда, работи се по посока на това ученикът да осъзнае, че всяка професия е нужна на обществото. Важен аспект на кариерното ориентиране е и формирането на потребност, желание за бъдеща професионална реализация, както и подкрепа за развитие на личностни и социални умения.

 

Същност на упражнението: Тъй като съществуват много и различни професии е необходимо да има и някои признаци, по които да бъдат групирани. При малките ученици класификацията на професиите най-често се свързва с външни признаци като носене на униформа, на отличителни знаци, на оръжие, работа с хора, с техника и др.

 

Цел: учениците да откриват видими признаци за групиране на професиите и да разпознават професии от основни професионални групи.

 

Организационна форма: индивидуална и/или групова работа

           

Описание: Учителят разделя класа на групи и предлага на учениците да попълнят списъка с професии от Приложение № 2. Всяка група избира свой представител, който записва направените предложения, а след приключване на задачата запознава останалите участници с резултатите от работата на групата. Следва дискусия за разнообразието от признаци за групиране на професиите, за приликите и разликите между професиите от една и съща група. Учителят насърчава учениците да предложат идеи и за други признаци за групиране на професиите и ги насочва към най-често срещаното групиране на професиите по признаците: професии в областта на информацията, на техниката и на работата с хора. Ако е останало време, на всяка подгрупа се предлага по един работен лист – Приложение 2А, чиито членове предлагат и изписват професии за всяко от предложените направления.

При дистанционна форма на обучение всеки ученик работи индивидуално. Учителят поставя задача всеки да разгледа двете Приложения № 2 и № 2А и да си избере по една или две групи от приложенията, като се опита да напише подходяща професия в списъка. Когато учениците станат готови може да обсъдят своите отговори с другите участници, като формират групова дискусия.

 

Необходими материали: работни листове – Приложение № 2 и Приложение № 2А