Управлението на кариерата във втори гимназиален етап (XI-XII клас) придобива първостепенно значение за учениците. Младите хора са изправени пред необходимостта да се справят с различни предизвикателства, включително и по-чести кариерни промени в условията на динамичен пазар на труда. През този етап дейностите по кариерно ориентиране имат подчертано практико-приложен характер и са ориентирани към изграждане на умения за преход и връзка с пазара на труда – чрез посещения на работни места, срещи с професионалисти, учебна практика, стажове и доброволчество, тренинги за изграждане на умения за заетост и управление на кариерата, решаване на практически казуси и др.

За учениците, които планират да продължат своето образование, от най-голяма полза са дейности като: представяне на рейтинговата система на висшите училища у нас, информиране на възможностите за продължаване на образованието в България и в чужбина, споделяне на опит от бивши и настоящи студенти и посещения в университети.

 

Основна цел на кариерното ориентиране във втори гимназиален етап е подготовката на учениците за реализация на пазара на труда и/или за продължаване на образованието във висше училище, а задачите, които си поставя са:

  • Изграждане на умения за кариерно планиране, разгърнато в овладяване и прилагане на способности, от една страна, за самопознание и от друга, като активност – себереализация;
  • Развитие на способности за осъзнат и информиран ценностен избор в съответствие с личните приоритети, ценности и интереси, и тенденциите на динамично променящия се пазар на труда.

 

Очаквани резултати:

  • Придобити умения за перспективно кариерно планиране;
  • Придобити умения за формулиране на адекватни и устойчиви кариерни цели;
  • Придобити умения за себереализация на пазара на труда – успешно презентиране, професионално адаптиране и интегриране;
  • Придобити умения за справяне с предизвикателства и кризисни професионални ситуации.