Добре ли съм организиран?

Целева група: Подходяща за ученици от 5 – 7  клас                    

Продължителност- 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в прогимназиален етап:

Важна част от процеса на кариерното консултиране в прогимназиален етап е да се фасилитира  процеса на себепознание (силни страни, интереси, потребности); Да се подпомогне информирания и осъзнат образователен избор след VII клас; Обогатяване и задълбочаване на познанията за различни професии; Запознаване с възможностите за образование и кариера;  Подпомагане формирането на адекватната самооценка; Формиране на ключови преносими умения: за учене и организация на времето, ефективно междуличностно взаимодействие, проучване и оценка на възможности, вземане на решение; Изграждане на разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията за овладяването; Информираност за възможностите за по-нататъшно образование; Изградена представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания; Умения за избор между различни алтернативи, съобразени със собствените предпочитания.

 

Цел: Учениците да придобият престава дали и колко ефикасно разпределят времето си през деня и по този начин да придобият яснота за проблемни възможности да направят необходимите корекции, където има необходимост.

 

Същност на упражнението: Учениците да направят графика чрез попълване на таблица под формата на часовник (разграфен на 24 части - всяка част представлява задачи, задължения и дейности от живота на ученика). Въвеждайки почасово своите ангажименти през седмицата, а именно - училище, самостоятелна подготовка, отдих, развлечения, спорт, домашни задължения, учениците могат да придобият по-ясна представа точно колко време отделят на различните дейности от живота си и по този начин да проследят нуждата от промяна и да постигнат по- ефективно разпределение на времето си.

 

Организационна форма:  самостоятелна работа

 

Описание:  На учениците се дава възможност предварително да попълнят графиката от 24 часа, така че да включат всички важни и актуални за тях дейности от живота им по часове. Трябва да отбележат колко време отделят на училище, домашни задължения, спортни занимания, развлечения, самоподготовка, хоби, така че да запълнят 2 часа от живота си. Всеки ученик може да попълни таблицата /графика както намери за удачно, т.е. в зависимост от стила това може да е писмено почасово описание, може да се разпредели и оцвети часовника по часове, така че: Червен цвят – УЧИЛИЩЕ; Синьо – СЪН; ЖЪЛТО – ХРАНЕНЕ; ЗЕЛЕНО – РАЗВЛЕЧЕНИЕ; ОРАНЖЕВО – САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА; Спорт - СПОРТ И Т.Н  

Времетраене: 30 мин +15 минути самоподготовка

 

Примерна таблица:

  • 7.00ч. – 15.00ч - училище
  • 15.00ч. -18.00ч. - развлечение или спорт
  • 18.00ч. – 20.00ч. - семейни задължения
  • 20.00 – 24.00ч. - самоподготовка

Попълнете разделите в часовника спрямо Вашата заетост/програма за деня!

clock