Взимане на решение

Целева група: ученици, завършващи основно образование      

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в прогимназиален етап: В прогимназиалния етап на образование (V – VII клас) се натрупва все повече информация за света на труда. Налице е интерес към определени професии и задълбочаване на тяхното проучване. Същевременно се разгръщат процесите на опознаване на себе си и изграждане на адекватен Аз-образ и самооценка.

В този етап са ясно разграничени задачите на кариерно ориентиране при учениците от V – VI клас и учениците от VII клас. Докато при учениците от V – VI клас все още са доминиращи темите, свързани с опознаване на света на професиите, при учениците от VII клас значение започват да придобиват темите, свързани с опознаване на собственото Аз, а във връзка с подготовката за избор на образование и/или професия се включват и теми, свързани с вземането на решение и подготовката за прехода от една към друга образователна степен.

 

Същност на упражнението: Прогимназиалният етап е времето на първите стъпки към процеса на вземане на информирано решение, към правенето на осъзнат самостоятелен избор по отношение на понататъшното образование. Основна задача на кариерното ориентиране е формиране на ключови умения за организация на времето, решаване на проблем, проучване и оценка на възможности с цел избор на образователна/професионална пътека.

Ние непрекъснато вземаме решения без да си замисляме как го правим. Например, когато си купуваме дреха, когато пазаруваме в супермаркета и др. ние избираме между много алтернативи. Когато сме изправени пред необходимостта да вземем важен житейски избор ние следва да отделим значително време за това – да съберем необходимата информация, да я анализираме и осмислим през призмата на множество алтернативи, да преценим всяка от тях, да си представим доколко успешно всяка от тях ще работи за моето бъдеще, доколко е устойчива във времето и т.н. Всичко това превръща вземането на решение в специална и трудна задача, изискваща време и усилия. Преди решаването на всички тези и други проблеми е необходимо да знаем какви са етапите на вземане на решение.

 

Цел: учениците да осъзнаят, че вземането на решение е процес, и да формират умения за анализ на неговите етапи

 

Организационна форма: индивидуална и/или групова работа

 

Описание: Учителят представя темата на упражнението като обсъжда с учениците значението на основните термини, включени в модела на вземане на решение (казус, идентифициране на проблем, алтернативи, решение). След това предлага на учениците да формулират модел с отделни етапи за вземане на решение. Учителят записва предложенията им на флипчарт/училищна дъска и ги насърчава да мотивират предложението си за всеки от етапите. В дигитална среда учителят поставя индивидуална задача на всеки ученик да състави такъв модел. Следва дискусия за постигане на консенсус по списъка с етапите, които формират модела. В случай, че учениците се затруднят, учителят ги подпомага с предложения. Той разделя класа на групи, раздава на всяка група работен лист – Приложение № 1, като предлага на всяка група да се запознае с описания казус. Учениците дискутират по групи, за да намерят отговор на въпросите, които поставя всяка стъпка от процеса на вземане на решение. Представител на всяка група аргументира предложенията за всяка стъпка. Следва дискутиране на предложенията на всяка група с цел постигане на консенсус за вземане на добро решение по конкретния казус.

 

Необходими материали: работен лист – Приложение № 1, флипчарт/дъска.