Ценности и ценностна ориентация

Целева група: Подходяща за ученици от  8 - 12 клас 

Продължителност- 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в  Iви  и  IIри гимназиален етап:

 

Профилирано образование - Профилираната подготовка в рамките на гимназиалната степен осигурява добър старт в кариерата чрез изграждане на компетентности в избрания профил. Тя е основа за продължаване на образованието във висше училище, като спецификата на всеки профил задава възможна посока за кариерно планиране и развитие. Кариерното ориентиране в профилираното образование се отличава с активна познавателна насоченост към света на професиите, към конкретна професия и/или професионална област, съответна на целите, интересите и мечтите – езикова формула на интереса: „Интересувам се от… и искам да зная повече за него, защото имам намерение да…“. Профилираната подготовка сама по себе си съдържа т. нар. „актуален интерес“.

Кариерно ориентиране в първи гимназиален етап (VIII – X клас) в рамките на профилирано образование се характеризира със следното: Идентифициране и конкретизиране на интересите в определени професионални области и по-нататъшни образователни и трудови предпочитания; Получаване на информация за възможностите, които избраният профил (чрез общообразователната и разширената подготовка) предоставя за продължаване на обучението в следващия гимназиален етап; Развиване на ключови умения за управление на кариерното развитие: себепознание, планиране, определяне на цели и вземане на решения; същевременно предлага изграждане на умения и готовност за вземане на решение. Кариерното ориентиране на този етап на академична подготовка има за цел подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, вземане на информирано решение и развитието на кариерни умения. Изграждане на умения за кариерно планиране у учениците, на способността да правят ценностни избори и да съобразяват планирането си с актуалната ситуация на пазара на труда; Възможност за изработване на адекватна самооценка на съответствие интереси-способности (професионално самоопределение).

Първи гимназиален етап е определящ по отношение на формиране на нагласи за бъдещето – желание за продължаване на образованието или насочване след училище към пазара на труда, както и за формулиране на основни алтернативи (какъв профил/професионални направления представляват интерес за ученика или към каква професионална реализация ще се насочи). Важно за учениците е разбирането, че изборът на кариера е непрекъснат процес, свързан с развитието на личността и смяната на роли и приоритети -  преосмислянето и промяната са нормални и важна е пълноценната реализация. За учениците, които се колебаят в своя избор, ефективни инструменти за подкрепа са индивидуалните консултации с кариерен консултант от ЦКО (или с обучен педагогически съветник/ психолог в училището) и попълването на въпросник за професионално ориентиране на портала orientirane.mon.bg.

 

Професионално образование - В рамките на професионалното образование и обучение учениците придобиват професионална квалификация и получават възможности за реализация на пазара на труда.

Водеща задача на кариерното ориентиране е да отговори на потребността от изграждане и разбиране на връзката между изучаваната професия, необходимите умения и възможностите за реализация. Интересът и активното участие на работодателите в процеса на професионално образование и обучение дават възможност и за различни практически ориентирани и атрактивни за учениците форми на кариерно ориентиране, както и за предоставяне на актуална информация, обратна връзка и полезни насоки за професионалното развитие.

Кариерното ориентиране на учениците в професионалните гимназии включва също апробиране на направения избор, изграждане на кариерни умения и подготовка за прехода към пазара на труда или към висше образование. При ученици, които не са убедени в своя избор, кариерното ориентиране има за задача да осигури подкрепа за изясняване на колебанията и алтернативите за осъществяване на промяна.

Кариерно ориентиране на учениците от Втори гимназиален етап (XI – XII клас) се характеризира с подготовка на учениците за знания и умения за  управлението на кариерата в този етап придобива първостепенно значение за учениците. Младите хора са изправени пред необходимостта да се справят с различни предизвикателства, включително и по-чести кариерни промени в условията на динамичен пазар на труда.

Във втори гимназиален етап дейностите по кариерно ориентиране целят подготовка на учениците за преход и са изключително практически ориентирани. Те включват: детайлизиране и изпълнение на плана за развитие след завършване на средно образование; проучване на образователния и трудовия пазар, срещи с работодатели и бивши възпитаници, посещения във висши училища и образователни изложения. Организират се тренинги в умения за заетост и кандидатстване за работа, подготовка на лично портфолио и информационни семинари за запознаване с пазара на труда. Насърчават се придобиването на трудов опит чрез доброволчество, стажове, работа по проекти и учебни фирми. Акцентира се на необходимостта от формиране на предприемачески качества за постигане на по-голяма независимост в кариерното развитие.

 

Същност на упражнението: Същността на упражнението е децата да опознаят себе си и да осъзнаят кои ценности са ключови в личния им живот и кои ценности ще/се променят.

 

Цел: целта на упражнението е децата да прочетат всеки въпрос и да отговорят за себе си как биха постъпили в дадената ситуация и защо. По този начин ще имат възможността да изследват в дълбочина своите ценности и ценностна ориентация в живота. Разбира се, живота може да е непредсказуем и когато реално сме поставени пред предизвикателство, възможно е нашите действия да се различават от планираното и виждането, което имаме за себе си.    

 

Организационна форма:  за самостоятелна работа

 

Описание:  Прочетете внимателно всяка една ситуация и отговорете възможно най- искрено и подробно какви биха били вашите действия при описаната ситуация и защо.

 

Необходими материали: лист хартия и химикал

 

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ; ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА БЪДЕТЕ МАКСИМАЛНО ОТКРОВЕННИ.

Съветваме Ви да направите същото упражнение след време, за да изследвате сами промяната в мисленето и разбирането за това, кое е важното в живота Ви в даден момент.

Какви качества притежавам?

Целева група: подходяща за ученици, изправени пред избор на образование и/или професия, или осъществяват преход към пазара на труда  (врори гимназиален етап)                   

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в гимназиален етап: До навлизането в годините на подрастващата възраст ученикът е „извървял“ част от пътя за избор на кариера. Този път започва от мечтата на детето от годините на предучилищна възраст да изпълнява една или друга професионална роля и стига до нейното постепенно конкретизиране в намерения за избор на кариера, които се проявяват отчетливо в годините на юношеството.

В процеса на развитие на самоосъзнаването емоционалното и подражателно отношение към професиите постепенно прераства в потребност от реален избор, който се превръща в една от най-важните задачи, която подрастващият трябва да разреши. Затова тази възраст е период на постоянно търсене на информация, която е значима за кариерното развитие. Особен интерес за подрастващите са отговорите на такива въпроси като: „Кой съм аз?“, „Какво е моето бъдеще?“, „Какъв искам да стана?“ и др., които са насочени към търсене на отговор за възможната бъдеща професионална реализация.

За учениците от IX до XII клас ключовите области в развитието на самоосъзнаването продължават с развитието на идентичността, но за разлика от предшестващите възрастови групи, включват подготовка за осъществяване на преход от образование към заетост или от средно към висше образование.

 

Същност на упражнението: Високата степен на самопознание, осмислянето на ключови компоненти на човешката индивидуалност като интереси, умения, нагласи и личностни качества, позволяват да се направи по-реалистичен и удовлетворителен образователен и професионален избор. Въпреки, че високата степен на самопознание не гарантира вземането на най-правилно решение, е изключително рядко човек да направи добър житейски избор без да има реалистична представа за индивидуалните си качества.

Упражнението дава възможност на всеки да открие и осмисли разликата между качествата, на които е носител, и качествата, които иска да притежава.

 

Цел: учениците да идентифицират значими личностни качества

 

Организационна форма: работа в група и по подгрупи или индивидуална работа

 

Описание: Преди учениците да започнат самостоятелна работа, учителят или ученик по желание прочита и дава кратка дефиниция на всяко едно от личностните качества, описани в работен лист – Приложение № 1. Ако има разногласие относно значението на някое от тях, може да се проведе кратка дискусия, за да се достигне до консенсус.  След това учителят предлага на учениците да ги подредят по степен на значимост. Учениците, които пожелаят, подлагат на проверка качествата, които са установили, че притежават, като ги съобщават пред останалите. Учителят ги изписва на флипчарт. В дигитална среда, при липса на флипчарт, учителят провокира създаването на дискусия в групата, като предлага на останалите да споделят своето мнение. Те следва да потвърдят или да направят корекции в самооценката за някои притежавани качества на ученика. По този начин ученикът може да се натъкне на разлика между Аз-реално (притежаваните личностни качества) и Аз-идеално (харесвани личностни качества). Той може да ревизира преценката на групата като потвърди с конкретни ситуации от личния си живот притежаването на оспорваните качества. В подобни ситуации групата се превръща в своеобразно огледало, в което Аз-ът се оглежда, за да добие по-реалистична представа за себе си. Учителят може да стимулира дискусията в групата със следните въпроси:

  • Какви дейности следва да предприеме ... ... (име на ученика), за да развие качествата, които харесва?
  • Какви дейности следва да предприеме, за да затвърди и превърне в личностно притежание качествата, които харесва?

Следва разделяне на класа на групи и провеждане на вътрешни дискусии за определяне на шест качества, които смятат за най-важни. По един представител от група мотивира нейния избор и предлага кариера, която би била подходяща за избраните от тях качества. При дистанционна форма на обучение класът не се разделя на групи, а всеки определя самостоятелно качествата, които смята за най-важни, след което се провежда дискусия с целия клас.

 

Необходими материали: работен лист – Приложение № 1.

 

Кога, къде и с какво искам да се занимавам?

Целева група: Подходяща за ученици от 10-12 клас             

Продължителност: 1 учебен час

 

Необходимост от кариерно ориентиране в гимназиален етап: Спецификата на този етап е свързана с потребности от умения за планиране на кариерното развитие, както и възможностите за образователна, професионална и личностна реализация. Младите хора са изправени пред необходимостта да се справят с различни предизвикателства, включително и по-чести кариерни промени в условията на динамичен пазар на труда.

Kариерното ориентиране в профилираното образование се отличава с активна познавателна насоченост към света на професиите, към конкретна професия, съответна на целите, интересите и мечтите: „Интересувам се от… и искам да зная повече за него, защото имам намерение да…“. Профилираната подготовка сама по себе си съдържа т. нар. „актуален интерес“.

Водеща задача на кариерното ориентиране в рамките на професионалното образование и обучение е да отговори на потребността от изграждане и разбиране на връзката между изучаваната професия, необходимите умения и възможностите за реализация. Интересът и активното участие на работодателите в процеса на професионално образование и обучение дават възможност и за различни практически ориентирани и атрактивни за учениците форми на кариерно ориентиране, както и за предоставяне на актуална информация, обратна връзка и полезни насоки за професионалното развитие.

           

Същност: Различните професии имат различни условия на труд. В зависимост от това е голямо разнообразието от това кога, къде и с какво искам да се занимавам. Когато си изправен пред необходимостта да направиш избор на професия, първият въпрос, който всеки трябва да си зададе, е – „Какво наистина искам да правя?“ – да работя с хора, с идеи, да съм сред природата, на строителната площадка и т.н. И следващият е: „Какъв вид труд се упражнява в професията, която ще избера?“ – ръчен, механизиран, автоматизиран и т.н. От значение е и средата, в която ще се работи – в офис, в лаборатория, в работилница, на открито и т.н.

Използването на този метод ще помогне на учениците сами да определят условията, при които искат да упражняват желаната от тях професия.

           

Цел: учениците сами да определят условията на труд, при които искат да работят и работните места.

           

Организационна форма: работа в подгрупи или индивидуално

 

Описание: При подготовката за упражнението учителят може да използва методът „мозъчна атака“, като накара учениците да потърсят отговори на някои важни въпроси за дадена професия. Например, да отговорят на следните въпроси за професията „учител“:

  • Какви конкретни дейности трябва да изпълнява учителят?
  • Към каква област на интереси принадлежи тази професия?
  • С преодоляването на какви трудности е свързана тази професия?
  • Какви умения са необходими за да се упражнява тази професия?
  • Кога, къде и с какво работят учителите?

 

След това учителят разделя учениците на малки групи от 3-4 човека, като предоставя на всяка група работен лист - Приложение №1. На него е представен списък с различни условия на труд, които предлагат отделните професии.  Учениците трябва да обсъдят кои от тях са най-значими и при какви условия те искат да работят. Могат и да допълват списъка, ако е необходимо. В групите учениците заедно отразяват кой, къде и с какво би искал да се занимава.                 

При дистанционна форма на обучение учителят предоставя работния лист - Приложение №1 на всеки ученик, като поставя задача за самостоятелна работа да подбере съответните условия на труд, които отговарят на неговата мечтана професия.

След това с помощта на класния ръководител учениците обсъждат професиите, които отговарят на техните изисквания.

Подготовка/ Материали: работен лист – Приложение 1